ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពតត្រៀម...

អ្នកកំពតត្រៀម នឹងមានករណីដាច់ជាបន្តបន្ទាប់ នៅតំបន់មួយចំនួន

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីខេត្តកំពត ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់