ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយផ្សព្វផ...

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយ និងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករផង!!!

0

ប្រធាននាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង
សូមអញ្ជើញ
លោក-លោកស្រីប្រធានគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណផលិតផលគ្រឿងសំអាងទាំងអស់ដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយការគ្រប់គ្រងគ្រឿងសម្អាងនាថ្ងៃ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ មានពីរពេលគឺពេលព្រឹក និងរសៀល ចូលពេលមួយណាក៍បាន(វត្តមានចាំបាច់)៕

 

មតិយោបល់