ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លោក ញឹម វណ្ណដ...

លោក ញឹម វណ្ណដា ត្រូវបានដកចេញពីតំណែង ដោយដាក់ជំនួសដោយលោក គន់ គីម វិញ

0

លោក ញឹម វណ្ណដា ត្រូវបានដកចេញពីតំណែង ដោយដាក់ជំនួសដោយលោក គន់ គីម វិញ

 

មតិយោបល់