ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលខេត្តក...

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីវិធានកាទប់ស្កាត់ និងការពារផ្ទះពីរាតត្បាត នៃជំងឺគ្រុនឈាម

0

កំពង់ឆ្នាំង: រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីវិធានកាទប់ស្កាត់ និងការពារផ្ទះពីរាតត្បាត នៃជំងឺគ្រុនឈាម និងរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់