ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នឹងមានការដាច់...

នឹងមានការដាច់ភ្លើងក្នុងខេត្តក្រចេះដោយសារ…

0

ក្រចេះ: អគ្គិសនីក្រចេះមានកិតិ្តយសសូមជម្រាមជូនដល់អតិថិជនឲ្យបានជ្រាបថា នឹងមានការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីក្នុងទីតាំង និងពេលវេលាម៉ោងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់