ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ   តើដឹងហើយឬនៅ...

  តើដឹងហើយឬនៅការដាច់ភ្លើងប៉ុន្មានថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញ?

0

ភ្នំពេញ:  តើដឹងហើយឬនៅការដាច់ភ្លើងប៉ុន្មានថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញ?

 

មតិយោបល់