ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមវាងផ្លូវ...

ត្រៀមវាងផ្លូវបងប្អូន ស្អែកនឹងមានការបញ្ចៀសចរាចរណ៍ នៅផ្លូវទៅរូបសំណាក់ព្រះនាងគង្ហីង

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់