ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

0

បាត់ដំបង: សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្ត
ស្តីពីការហាមឃាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានថ្មចាស់មុខសាលាខេត្តបាត់ដំបង។
ព័ត៌មាន លំអិត សូម អាន សេចក្ដី ជូន ដំណឹង ខាង ក្រោម ៖

មតិយោបល់