ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លោកអភិបាលខណ្ឌ...

លោកអភិបាលខណ្ឌ បន្តគាំទ្រ កម្លាំងនគរបាល ចាប់អោយអស់ទៅ អ្នកលក់ឡាន ដើរចតតាមចឹញ្ចើមផ្លូវ

0

លោកអភិបាលខណ្ឌ បន្តគាំទ្រ កម្លាំងនគរបាល
ចាប់ឲ្យអស់ទៅ អ្នកលក់ឡាន ដើរចតតាមចឹញ្ចើមផ្លូវ

 

មតិយោបល់