-

សេចក្តីជូនដំណឹង! រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងជីកដាក់បំពង់មេនាំទឹកថ្មី នៅផ្លូវលេខ៣៥២ ក្នុងខណ្ឌចំការមន

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបច្បាស់នោះ សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ៖

មតិយោបល់