ព័ត៌មានជាតិ

Facebook Timeline ទើបតែ​ Update ថ្មី

គេហទំព័រដំណឹងសូមបង្ហាញលោកអ្នកពី Facebook Timeline បាន Update ថ្មី​ ធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តពីសំណាងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័របណ្តាញសង្គម Facebook យ៉ាងខ្លាំង។ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនទាន់បាន Get Timeline ទេនោះ សូមចូលមក Update តាមរយៈអាសយដ្ឋាន​​​ //www.facebook.com/about/timeline​ លោកអ្នកនឹងឃើញនូវការ Update ថ្មីយ៉ាងពេញចិត្ត។

ចុចលើ Get Timeline ចាប់ផ្តើមទំព័រថ្មីជាមួយ Facebook។

មតិយោបល់