ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ០៧នាក់ ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៣នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 07 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 13 នាក់ និងស្លាប់ 03 នាក់ (01 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 06 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 01 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,397 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,759 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 2,998 នាក់

 

មតិយោបល់