ផ្ទះ អចលន​ទ្រព្យ ប្រាក់កម្ចីលើ...

ប្រាក់កម្ចីលើវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ កើនដល់ជិត ៤ពាន់លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១៧

0

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៧ ការផ្តល់​ឥណទានរបស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ទៅឱ្យវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ​នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ មានទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ៣.៩១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលស្មើនឹងប្រមាណ ២៤.២៨ភាគរយ នៃចំនួនឥណទានសរុប។ នេះបើយោងតាម ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិ។

យោង​តាមរបាយការណ៍​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលបាន​ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បង្ហាញថា ការផ្តល់ឥណទាន​ផ្នែកសំណង់​មាន​ទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១.៥២ពាន់លាន​ដុល្លារអាមេរិក ការផ្តល់ឥណទានផ្នែកទិញ​ផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន មានតម្លៃទឹក​ប្រាក់ប្រមាណ ១.៤៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងការផ្តល់ឥណទានផ្នែកការជួញដូរ​អចលនទ្រព្យ មានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៩១៧លានដុល្លារអាមេរិក។

ដោយឡែក បើតាមការសិក្សារបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឱ្យដឹងថា នៅក្នុងវិស័យសំណង់ការហូរចូល​​វិនិយោគ និងកំណើនតម្រូវការ ជាពិសេសពីប្រជាពលរដ្ឋដែល​មានចំណូលមធ្យម បានរួមចំណែកជំរុញ​ឱ្យវិស័យ​នេះបន្ត​មានកំណើនខ្ពស់នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨នេះ ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុង​ល្បឿនយឺតជាងមុន។

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៧ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដែលគ្រឹះស្ថានធនាគារ​នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ផ្តល់​ឥណទានទៅឱ្យ​វិស័យនានាមានប្រមាណ ១៦.១០ពាន់​លានដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើងប្រមាណ ១៦.៨ភាគរយ បើធៀបកាលពីចុងឆ្នាំ២០១៦។

របាយការណ៍​នេះ​ក៏បានបង្ហាញថា គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៧ ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា រួមមាន៖ ធនាគារពាណិជ្ជ ៣៩ ធនាគារឯកទេស ១៥ និងការិយាល័យតំណាង​ធនាគារបរទេស ៦៕ ‎

មតិយោបល់