កូនខ្មែរលើកទង់ជាតិកម្ពុជា នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី ក្នុងកម្មវិធី Extraavaganza

សឹង្ហបុរី: កូនខ្មែរចូលរួមកម្មវិធី Extraavaganza នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី ដែលមានមនុស្សជិត ២ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះអ្នកចូលរួមមកពី ៩ប្រទេស នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វីក នៅថ្ងៃទី១៤ ឧសភា ២០១៦នេះ។ យោងតាមប្រភពពី Zeii Nich (facebook profile) នោះ៕

photo_2016-05-14_22-12-25 photo_2016-05-14_22-12-28 photo_2016-05-14_22-12-31 photo_2016-05-14_22-12-35 photo_2016-05-14_22-12-38 photo_2016-05-14_22-12-42 photo_2016-05-14_22-12-46 photo_2016-05-14_22-12-50 photo_2016-05-14_22-12-53

មតិយោបល់