ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

តើការសាកថ្ម iPhone/iPad ខណៈបើកមុខងារ Low Power Mode ចូលយឺតមែនឬ?

បើតាមការលេចលឺពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថា iPhone/iPad នឹងសាកថ្មចូលយឺត ឬមិនងាយសាកចូលពេញ...

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច

បណ្ឌិត សំ ហេង ៖ ភាពក្រីក្រ មិនមែនជម្ងឺ តពូជ ប៉ុន្តែអាចព្យាបាលបាន

ភ្នំពេញ: មូលហេតុចម្បង ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពក្រីក្រ អាចដោយសារការបែងចែក...