ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ដឹងទេថា ច្បាប...

ដឹងទេថា ច្បាប់ឈប់ប្រភេទណាខ្លះ របស់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល អាចទទួលបានបៀវត្សជាធម្មតា?

0

យោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពី របបស្តីពីការសុំច្បាប់ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់គ្រប់ប្រភេទ របស់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា ច្បាប់ឈប់ របស់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ត្រូវបានបែងចែកជា ៥ប្រភេទ រួមមាន៖

ក្នុងនោះផងដែរ មានតែការឈប់សម្រាកដោយមានកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលបានបៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំនៃបៀវត្សចំនួនពាក់កណ្តាល។

ក្រៅពីនោះ មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់ឈប់រយ:ពេលខ្លី​ច្បាប់ឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាព ច្បាប់ឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺ ត្រូវទទួលបានបៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំនៃបៀវត្សដូចពេលកំពុងបំពេញការងារដែរ។

សម្រាប់ខ្លឹមសារលម្អិត មានភ្ជាប់ជូនដូចខាងក្រោម

មតិយោបល់