ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ចង់បានលំនៅដ្ឋ...

ចង់បានលំនៅដ្ឋានសមរម្យ គឺមានរហូតដល់ទៅ ៩ជម្រើស

0

យោងតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅដ្ឋាន ឆ្នាំ ២០១៤ បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ដើម្បីឲ្យគ្រួសារ ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម ប្រាក់ចំណូលទាប និងក្រុមងាយរងគ្រោះ អាចទទួលបានលំនៅដ្ឋានសមរម្យ គឺមានជម្រើសចំនួន ៩ ក្នុងការដោះស្រាយ (ចំណុច ៥.៤)៖

ជម្រើសទី១៖ លំនៅដ្ឋានមានតម្លៃទាប

ជម្រើសទី២៖ កិច្ចសហការជាមួយវិស័យឯកជន

ជម្រើសទី៣៖ កិច្ចសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍ និងសង្គមស៊ីវិល

ជម្រើសទី៤៖ លំនៅដ្ឋានសម្រាប់ជួល

ជម្រើសទី៥៖ រដ្ឋផ្តល់ដីដល់គ្រួសារក្រីក្រ ឬសហគមន៍ផ្ទាល់សម្រាប់សាងសង់លំនៅដ្ឋាន

ជម្រើសទី៦៖ ការប្តូរទីតាំងទៅកាន់កន្លែងថ្មី

ជម្រើសទី៧៖ ការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែង

ជម្រើសទី៨៖ គោលនយោបាយព្រៃឈើសម្រាប់លំនៅដ្ឋានជាលក្ខណ:គ្រួសារ

ជម្រើសទី៩៖ ការធានាលំនៅដ្ឋានសម្រាប់កម្មករនិយោជិត

ទាក់ទងនឹងជម្រើសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទទួលបានលំនៅដ្ឋាន (ចំណុច ៥.៥) ក៏មាន ៧ជម្រើសផងដែរ ដែលអាចក្លាយជា វិធីសាស្រ្តជួយដោះស្រាយដល់ បញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលទាប និងមធ្យម និងជនងាយរងគ្រោះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត មានភ្ជាប់ជូននៅខាងក្រោម៖

មតិយោបល់