ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច អាជ្ញាធរអគ្គិ...

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ត្រៀមបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីដុំ

0

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានប្រកាសឲ្យដឹងថា អាជ្ញាធរ ត្រៀមកែប្រៃតម្លៃអគ្គិសនីថ្មី សម្រាប់ការលក់អគ្គិសនីដុំ ចេញពីបណ្តាញបញ្ជូនរងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងពីបណ្តាញបញ្ជូនរងរបស់ អ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណបញ្ជូនរងឯកជន សម្រាប់ខួបឆ្នាំ ២០១៨ តាមប្រភេទអតិថិជន និងអត្រាថ្លៃលក់ ដូចខាងក្រោម៖

១. សម្រាប់ការលក់ឲ្យអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណចែកចាយ ចេញពីបណ្តាញបញ្ជូនរងប្រភពពីបណ្តាញជាតិបញ្ជូនអគ្គិសនី

២. សម្រាប់ការលក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ចេញពីបណ្តាញបញ្ជូនរងប្រភពពីបណ្តាញជាតិបញ្ជូនអគ្គិសនី

យ៉ាងណាមិញ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា សូមដាក់ «ឯកសារបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី»នេះ ពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណ:ជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការពិនិត្យ និងអនុម័តទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់៕

 

មតិយោបល់