-

ឱកាសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅអាល្លឺម៉ង់

នាយកដ្ឋានអាហារូបករណ៍អាល្លឺម៉ង់បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់
( Heinrich Boll Scholarships ) សំរាប់និស្សិតបរទេស ក្នុងការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨នៅសកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

ការបរិច្ឆេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាននៅក្នុងគេហទំព័រខាងក្រោមនេះ :

https://www.boell.de/en/scholarships-application

មតិយោបល់