សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ នៃ​រដ្ឋាភិបាល​​ប្រ៊ុយណេ​ដារ៉ូសាឡឹម ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ នៃ​រដ្ឋាភិបាល​​ប្រ៊ុយណេ​ដារ៉ូសាឡឹម ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨ -...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សានៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩ “Australia Awards Scholarship 2019”

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សានៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតទៅសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ Khon Kaen ប្រទេសថៃ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតទៅសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ Khon...

សិក្សា និងអប់រំ

លទ្ធផលបេក្ខជនដែលជាប់សម្រាប់វគ្គធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence Scholarships

លទ្ធផលបេក្ខជនដែលជាប់សម្រាប់វគ្គធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ “Australia Awards Scholarship 2019”

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ​ស្ដី​ពី ​អាហារូបករណ៍​១០០​ភាគរយទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេស​អូស្ត្រាលី

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ​ស្ដី​ពី ​អាហារូបករណ៍​១០០​ភាគរយ សម្រាប់​និស្សិត​កំពុង​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ...

សិក្សា និងអប់រំ

មជ្ឍមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល (ACE) ផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួួន១០០កន្លែង

មជ្ឍមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល (ACE) បានសហការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨​

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​អាហារូបករណ៍ ដើម្បី​បន្ត​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ នៅចក្រភពអង់គ្លេស​

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍ ដើម្បី​បន្ត​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេស...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដីពី​​អាហារូបករណ៍ ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨​

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ អាហារូបករណ៍ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ ទៅ​សិក្សា​នៅ​​ចក្រភពអង់គ្លេស

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ ស្ដីពី​ អាហារូបករណ៍១០០ភាគរយ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ...

សិក្សា និងអប់រំ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់បណ្ឌិត...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត ទៅសិក្សានៅប្រទេសកាណាដា

នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសកាណាដា បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដា (Vanier Canada...

សិក្សា និងអប់រំ

អាហារូបករណ៍ ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសអូស្ត្រាលី បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ( Adelaide...