ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ច្បាប់ស្តីពីក...

ច្បាប់ស្តីពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុដោយការលក់ទិញ

0

ច្បាប់ស្តីពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុដោយការលក់ទិញ ពិតជាសំខាន់ព្រោះវាអាចជួយឲ្យយើងយល់អ្វីទៅជាការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ កុំឲ្យមានវិវាទ ហើយក៏ជួយឲ្យយើងយល់អ្វីទៅជាឯកសារស្របច្បាប់ ការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ និងការចុះបញ្ចី ។


ឯកសារនេះមាន ១២ទំព័រ

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrUDFRbGx4LWhIRTQ

មតិយោបល់