ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ប្រកាសស្តីពីន...

ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ២០០៦

0

ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ២០០៦ បង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកចង់បង្កើត សហគ្រាស ពាណិជ្ជកម្ម ខ្នាតតូច និងមធ្យម ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយលើសពីនេះទៀត វាអាចជួយសម្រួលក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ និងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B7OmNithn8yCT1VJVF93bGNpaUk

មតិយោបល់