ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រឡងជ្រើស...

ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩ និង១២ ទូទាំងប្រទេសត្រូវបានលើកថ្ងៃប្រឡង

0

សម័យប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវបានលើកមកថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ វិញ​ ដោយសារក្រសួងអប់រំ យុវជន ​និងកីឡាមានការចាំបាច់មួយចំនួន៕

មតិយោបល់