ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍​ថ...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បណ្ឌិត និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ ឆ្នាំ​២០១៨

0

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បណ្ឌិត និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សកលវិទ្យាល័យKing Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ ឆ្នាំ​២០១៨

– ឯកទេស៖
១. Engineering in Industrial Engineering Faculty of Engineering
២. Engineering in Electronics Engineering Faculty of Engineering 
៣. Engineering in Civil Engineering Faculty of Engineering
៤. Engineering in Chemical Faculty of Engineering
៥. Engineering in Automotive Engineering International College
៦. Engineering in Computational Intelligence Systems International College
៧. Master of Science in Logistics and Supply Chain Management international College
៨. Doctor of Philosophy in Logistics and Supply Chain Management International College
៩. Environmental Technology
១០. Biotechnology

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ​២០១៨
-​​​​​​​​​​​​​ បំពេញ​ពាក្យ​ Online ៖ https://goo.gl/QjjEnG
– ដាក់​ពាក្យ​ទៅ​កាន់​ទីតាំង​ទាំង​បី​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​
១. ស្ថាន​ទូត​ថៃ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា
​២. សកលវិទ្យាល័យ​ King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
៣. ក្រសួង​អប់រំ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ

មតិយោបល់