ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ តើសីលធម៌ជាអ្វ...

តើសីលធម៌ជាអ្វី ?

0

សីលធម៌ជាចំណេះដឹងសម្រាប់ដឹកនាំមនុស្សឲ្យ ខ្ពើមរអើមអំពើទុច្ចរិត រីករាយប្រព្រឹត្តតែអំពើសុចរិត បម្រើផលប្រយោជន៍
ទូទៅ លះបង់គំនិតអាត្មានិយម និងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយបង្កើតស្នាដៃថ្មីអភិវឌ្ឍសង្គម។

សីលធម៌ជាទូទៅមាន៤ :

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrSGl4ZV96OFJLTVE

មតិយោបល់