ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ របៀបសំពះ ទាំង...

របៀបសំពះ ទាំងប្រាំ របស់ប្រពៃណីខ្មែរ

0

សំពះជាការគួរសម ក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរស់នៅក្នុងសង្គម ដោយផ្អែកលើប្រពៃណី និងទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ
ហើយវាក៏បង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិផងដែរ។

របៀបសំពះ ទាំងប្រាំ របស់ប្រពៃណីខ្មែររួមមាន :

១.​ សំពះត្រឹមថ្ងាស គឺសំពះ ព្រះពុទ្ធ​ ព្រះធម័​ និងព្រះសង្ឃ។

២.​ សំពះត្រឹមប្រជុំចិញ្ចើម​ ចំពោះ​ ព្រះមហាក្សត្រ។

៣.​ សំពះត្រឹមច្រមុះ​ ចំពោះមាតាបិតា​ ចាស់ទុំ​ គ្រូបាធ្យាយ។

៤.​ សំពះត្រឹមមាត់​ ចំពោះអ្នកមានវ័យច្រើនជាង​ ឬ​អ្នកធំ។

៥.​ សំពះត្រឹមដើមទ្រូង​ ចំពោះអ្នកមានវ័យស្មើគ្នា​ មិត្តភក្តិ​ ឬឋាន:ស្មើគ្នា៕

មតិយោបល់