ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ កម្រងវិញ្ញាសា...

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងសិស្សមេធាវី

0

កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងសិស្សមេធាវី បានចងក្រងឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់និស្សិត ដែលមានបំណងចង់ប្រឡងចូលជាសិស្សមេធាវី នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:មេធាវី។ វិញ្ញាសាដែលមាននៅក្នុងកម្រងនេះ គឺបានធ្វើការដកស្រង់លើវិញ្ញាសាសរសេរប៉ុណ្ណោះ ដែលមានសំណួរទៅលើក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ។ ចំណែកវិញ្ញាសាផ្សេងទៀតពុំបានដកស្រង់ទេ ព្រោះជាសំណួរផ្ទាល់មាត់៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrVkpqQ0hxdTJHcDA

មតិយោបល់