ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រឡងចូលបម...

ការប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

0

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណ:ជន សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការទូទៅឲ្យមានជ្រាបថា ក្រសួងត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន៦២នាក់ ដោយឆ្លងកាត់ការប្រឡងដើម្បីទៅបំពេញការងារ នៅក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់រាជធានី ខេត្ត។

កាលបរិច្ឆេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។
កាលបរិច្ឆេទ នៃការប្រឡងគឺនៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

មតិយោបល់