ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សំណង់គ្រឹះ ធរ...

សំណង់គ្រឹះ ធរណីមាត្រ

0

សៀវភៅសំណង់គ្រឹះ ធរណីមាត្រ ដែលបានបង្កើតឡើងនេះ ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមកែច្នៃសម្រិតសំរាំង ក្នុងសំណង់ធរណីមាត្រ ដោយប្រើដែកឈាន និងបន្ទាត់ដែលបង្ករលក្ខណះងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ធរណីមាត្រផងដែរ៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrRTRWSVNERldVbVk

មតិយោបល់