ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រើប្រាស់...

ការប្រើប្រាស់ធ្នាក់ក្នុងភាសាអង់គ្លេស​

0

ការប្រើប្រាស់ធ្នាក់ក្នុងភាសាអង់គ្លេស​

នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននៅការប្រើប្រាស់ធ្នាក់ក្នុងអង់គ្លេសដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបប្រយោគក្នុងការសរសេរ និងការនិយាយ។

ទាញយកឯកសារ https://drive.google.com/open?id=1aPKieW9Y3FFqUl90mBRd-VjixHkIYm8R

 

មតិយោបល់