ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍​ស...

អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា

0

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាសូមជំរាបជូន​ដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិតឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួង ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ក្រោម​កម្មវិធី Indian Council for Agricultural Research (ICAR)។

– សូមដាក់ពាក្យ Online ​ទៅ​កាន់ Email ៖ adgeqricar@gmail.com
– ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧
– សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖https://www.icar.org.in/

 

 

មតិយោបល់