យល់ដឹងពី​ PHP

អ្វីទៅជា PHP : មកពីរពាក្យ Hypertext Preprocessor ។ គឺជាភាសាមួយសម្រាប់ដំណើរការនៅលើ Server តាមរយ: PHP, Apache, Nginx ដើម្បីបង្កើតបានជាគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីប្រភេទជា Web Application។ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សរសេរ​​កូដ PHP យើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងអស់នេ PHPStorm, Sublime text, notepat++, Notepad និងកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀត។

តម្រូវការអាចឲ្យយើងដំណើរការ PHP បាននោះទាល់តែយើងដំឡើង WAMP Server, XAMPP Server, MAMP Pro 4

របៀបនៃការសរសេរ PHP Script:

Standard tags <?php ?>
ឧទាហរណ៍
<?php
// I am the common single line comment
?>

Short tags <? ?>
ឧទាហរណ៍
<?= $i ?> // ធ្វើការបង្ហាញទិន្នន័យ $i

មតិយោបល់