ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡង ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍

0

ក្រសួងទេសចរណ៍ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិត មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងទេសចរណ៍ នឹងរៀបចម្ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសនិស្សិត មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទូទៅ ឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងក្របខណ្ឌ ចំនួន ៣៩កន្លែង លើមុខជំនាញដូចជាទេសចរណ៍ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស នីតិសាស្ត្រ គ្រប់គ្រង វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ភាសាបរទេសផ្សេងៗ និងមុខជំនាញដែលមានឧបនិស្ស័យទេសចរណ៍។

ឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧​។

មតិយោបល់