ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការ​ប្រឡង​ជ្រ...

ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​មូលដ្ឋាន

0

ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​មូលដ្ឋាន តាម​ប្រព័ន្ធ​ពន្លឿន​ឆ្ពោះ​ទៅ​កម្រិត​បរិញ្ញាបត្រ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ចាប់​ពី​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧។
– ចាប់​ទទួល​ពាក្យ​ពី​ថ្ងៃ​ផ្សាយ​ដំណឹង​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។
– បេក្ខជន​ត្រូវ​បំពេញ​ពាក្យ​សុំ និង​សំណុំ​លិខិត​ទាំងអស់​ដោយ​ផ្ទាល់។

មតិយោបល់