ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ វិធីសាស្រ្តដា...

វិធីសាស្រ្តដាំធូរ៉េនទទួលទិន្នផលខ្ពស់

0

ឯកសារផលិតកម្មក្នុងការដំណាំធូរ៉េនសំរាប់កសិករខ្មែរនេះពិតជាមានប្រយោជន៍ំណាស់សម្រាប់ អ្នកចម្ការ ក្នុងការដាំធូរ៉េន បែបផលិតកម្ម។
បងប្អូនទាំងអស់គួរសាកល្បងវិធីសាស្រ្តទាំងអស់ដើម្បីទទួលទិន្នផលខ្ពស់៕

ទាញយកឯកសារ  https://doc-0c-9c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ik7lnnslfpc43mc5g3ullqrck8q24666/47bu6uq8bvnkoaos90cfp906j8ngcer5/1498032000000/08983736474004991721/14964725745330318146/0B3kkBprEzhDoRTVldjJyNDNnQ2M?e=download&nonce=d9ergp97clgfc&user=14964725745330318146&hash=a4eepqgsm1gutiulga1qkciovaa2u5l9

មតិយោបល់