-

អាហាររូបករណ៍សិក្សាវគ្គភាពជាអ្នកដឹកទៅប្រទេសជប៉ុន

អាហារូបករណ៍នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយដោយវេទិកា IATSS សម្រាប់យុវជនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវ:នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះវានឹងធ្វើឡើងចាប់ខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ និងម្តងទៀតនៅក្នុងខែកញ្ញា ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨ នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលោកស្រីនួន Nuon Kossoma អ៊ីម៉ែល: kossoma@cjcc.edu.kh ឬតាមរយ:ការទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន CJCC : ០២៣ ៨៨៣ ៦៤៩ ឬអ៊ីម៉ែល: info@cjcc.edu.kh ។

កាលបរិច្ចេទ នៃការឈប់ទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៧៕

មតិយោបល់