ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ការប្រឡងជ្រើស...

ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីចូលបម្រើការក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន

0

ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីចូលបម្រើការក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

ក្រសួងបរិស្ថាន មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹង ដល់មន្ត្រីរាជការ និស្សិត និងសាធារណ:ជន ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងបរិស្ថាន នឹងរៀបចម្ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និងនិស្សិតឲ្យចូលម្រើការងារ ជាមន្ត្រីរាជការ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ចំនួន ៤៦កន្លែង។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៧:០០ នាទី ជាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយ។

កាលបរិច្ឆេទប្រឡង៖ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ៧:០០នាទីព្រឹក។

មណ្ឌលប្រឡង៖ ទីស្ដីការក្រសួងបរិស្ថាន (សាលប្រជុំ ម៉ុក ម៉ារ៉េត)។

មតិយោបល់