ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍ថ្...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ “Australia Awards Scholarship 2019”

0

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ “Australia Awards Scholarship 2019”

រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់អាហារូបករណ៍ (AAS) សម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សាធារណជន អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន ។

– ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភ: ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
– ទាញយកព័ត៌មានលម្អិតអំពីអាហារូបករណ៍សម្រាប់បេក្ខជនកម្ពុជា៖ https://goo.gl/YpK1oT
http://www.australiaawardscambodia.org/

 

 

មតិយោបល់