ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្ដី​ជូន​ដ...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​

0

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ United Nations University នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ ឆ្នាំ២០១៨

-កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ​២០១៨
– ដើម្បី​បំពេញ​ពាក្យ​ Online ៖ https://goo.gl/ZZrTbB
-សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://goo.gl/c5AYnT

 

មតិយោបល់