ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍រដ...

អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន

0

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន នឹងផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស និស្សិតកម្ពុជា ដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:។

ព័ត៌មានលម្អិត:

មតិយោបល់