ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ កិរិយាសព្ទក្ន...

កិរិយាសព្ទក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះ 

0

កិរិយាសព្ទក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចេះ 

នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀននូវកិរិយាសព្ទមួួយចំនួន ដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទំនាក់ទនងគ្នាក្នុងការរស់នៅ។ កិរិយាសព្ទខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់រៀនអង់គ្លេស ហើយក៏ជួយឲ្យអ្នក ពូកែ​ទាំងក្នុងការស្តាប់ និងនិយាយ៕

មតិយោបល់