ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ឯកសារស្វែងយល់...

ឯកសារស្វែងយល់អំពីអង្គរ

0

តាមរយ:សៀវភៅនេះ អ្នកសិក្សា អ្នកអាននឹងបានយល់អំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ អំពីអង្គរនិងអរិយធម៌បុរាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ សៀវភៅនេះ ពុំមែនជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ទេ​ តែជាគំនិតផ្តួតផ្តើមណែនាំអ្នកសិក្សា អ្នកអានមានចំណេះដឹង លើកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្តនៃរាជធានីខ្មែរ ពីអតីតកាល។
ទាញយកឯកសារhttp://drive.google.com/file/d/0B9yWkLloNwvITjRaVEtyTXg4U2M/ទស្សនា

មតិយោបល់