ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ កម្មវិធី​អាហា...

កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ Stipendium Hungaricum Programme ថ្នាក់បណ្ឌិត និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ហុងគ្រី ​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

0

កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ Stipendium Hungaricum Programme ថ្នាក់បណ្ឌិត និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ហុងគ្រី ​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

-កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ​២០១៨ (សម្រាប់​ការ​បំពេញ​ពាក្យ​តាមOnline​) និង​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨ (សម្រាប់​ការ​ដាក់​ពាក្យ​នៅ​ការិយាល័យ​អាហារូបករណ៍)
-​​​​​​បំពេញ​ពាក្យ​ Online ៖ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/
-ទីតាំង​ផ្ដល់​ពាក្យ និង​ដាក់​ពាក្យ​អាហារូបករណ៍៖ ការិយាល័យ​អាហារូបករណ៍ និង​កម្មសិក្សា នៃ​នាយកដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​វប្បធម៌ និង​អាហារូបករណ៍ អគារ​លេខ ៨០ មហា​វិថី​ព្រះ​នរោត្តម(ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ទីស្ដីការ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា)។

Budapest, Hungary parliament at night

 

 

 

មតិយោបល់