ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ពាក្យកាសែត និ...

ពាក្យកាសែត និងសំណង់ប្រយោគ ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះ

0

ពាក្យកាសែត និងសំណង់ប្រយោគ ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកគួរចេះ

នៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដោយដកស្រង់ពីកាសែតបរទេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់រៀនអង់គ្លេស ហើយក៏ជួយឲ្យអ្នក ពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ បកប្រែផងដែរ៕

ទាញយកឯកសារ https://drive.google.com/open?id=100uGB_CrEUUxccVnvqNgYSrPuBr6drsz

មតិយោបល់