ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍ថ្...

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Pennsylvania នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨

0

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Pennsylvania នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ដល់និស្សិតកម្ពុជាឆ្នាំសិក្សា២០១៨

-កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
-បំពេញពាក្យ Online ៖ https://goo.gl/u2EKSn
-សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://iedp.gse.upenn.edu/fellowships

 

មតិយោបល់