ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ពាក្យអង់គ្លេស...

ពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួ​នដែលអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង

0

នៅថ្ងៃពុធនេះ យើងនឹងរៀនពាក្យ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ពាក្យខាងក្រោមនេះនឹងជួយអ្នក ពូកែ​ទាំងក្នុងការនិយាយ ព្រមទាំងការស្តាប់ផងដែរ៕

មតិយោបល់