ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ព្រឹត្តិការណ៍...

ព្រឹត្តិការណ៍ “ការ​អប់រំ​ស្ទែម (STEM) សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​​សកល ដើម្បី​សម្រេច​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចិរភាព​” ​​(STEAM Education for Global Citizenship to Achieve the SDGs)

0

​ព្រឹត្តិការណ៍ “ការ​អប់រំ​ស្ទែម (STEM) សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​​សកល ដើម្បី​សម្រេច​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចិរភាព​” ​​(STEAM Education for Global Citizenship to Achieve the SDGs)

– កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ ៖ ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៨
– ដាក់​ពាក្យ៖ https://goo.gl/KgRWip​
– កាល​បរិច្ឆេទ​កម្មវិធី៖ ថ្ងៃ​ទី​០៥ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ​២០១៨ ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨:៣០ ដល់ ១៣:០០
– ទីតាំង​រៀបចំ​កម្មវិធី ៖ បន្ទប់​ទី​០៣ នៃ​ស្នាក់​ការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ (UN) ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា

មតិយោបល់