កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence ចំនួន១០០កន្លែង

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence ចំនួន១០០កន្លែងដល់សិស្សានុសិស្សជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ៖ ២១ សីហា ២០១៧ ដែលទទួលបាននិទ្ទេសA និងB។

– ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
– ដើម្បីដាក់ពាក្យតាម Online ៖ http://scholarship.acecambodia.org/

មតិយោបល់