ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន០២រូបដើម្បីបំពេញការងារការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ។

មតិយោបល់