ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ របៀបសរសេរឈ្មោ...

របៀបសរសេរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់

0

របៀបសរសេរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស

ខាងក្រោមនេះជាតារាងសរសេរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស។ វាពិតជាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ ព្រោះពេលធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ អ្នកត្រូវសរសេរ ឈ្មោះអ្នកទាំងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស ហើយក៏សំខាន់ណាស់ដែរសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការសិក្សា។

មតិយោបល់